Dibalik Nama LENSA

Web PRIBADI dari M.Ikhwan ini saya beri nama LENSA yang merupakan akronim dari LENTERA SAHABAT !!!
Lentera sendiri adalah salah satu alat penerang yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia ... Dulu sebelum ada alat penerang modern berupa lampu listrik, lenteralah yang dijadikan alat penerangnya …
Kata Lentera diambil karena lebih Puitis dibanding kata lain yang mempunyai arti sama semisal Lampu, lilin, obor atau suluh. Lentera ini diharapkan mampu memberikan penerangan dan pencerahan bagi sesama KOMUNITAS PENULIS LEPAS dan BLOGGER…


Sedangkan Sahabat merupakan partner dari LENSA yang senantiasa dan setia menemani dalam memberikan input berupa saran dan kritik, Sahabat yang dimaksud ini adalah para BLOGGER, PENULIS LEPAS serta PARA PEMBACA BLOG dari M.IKHWAN ini
Dengan demikian, LENSA yang secara harafiah merupakan kaca bulat dan dapat juga diartikan sebagai alat pembesar yang biasa digunakan dalam kegiatan sains, merupakan sarana bagi kita untuk menuangkan ide, gagasan atau inspirasainya…


Logo LENSA mempunyai beberapa makna, yaitu :
1) Lingkaran merupakan perwujudan sederhana dari Lensa yang secara filosofi dapat diartikan kehendak atau tekad yang bulat dari BLOG PRIBADI M.IKHWAN ini untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diembannya ;
2) Gambar Buku dan Pena dalam Lensa merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis ;
3) Gambar Lentera bermakna alat penerang yang berfungsi menerangi kehidupan para Komunitas Penulis Lepas ;
4) Gambar pita berwana Merah dan Putih merupakan lambing pemersatu bagi para Komunitas Penulis Lepas dengan BLOGGER agar senantiasa kompak dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan ;
5) Pelangi bermakna memberikan warna bagi kehidupan sehingga menjadi lebih indah dan bermakna

1 komentar: